Společnost Moravských Parkových Drah je dobrovolným sdružením zájemců o parkovou a zahradní železnici. Toto občanské sdružení bylo oficiálně založeno na ustavující členské schůzi, která proběhla 24. června 2010. Mezi hlavní činnosti patří provoz Parkové dráhy Olympia Brno o rozchodu 127 mm (5″) resp. 184 mm (7″), provoz mobilního kolejiště zahradní železnice velikosti I a II, vývoj a stavba modelů pro tyto modelové železnice.

Společnost Moravských Parkových Drah se zúčastňuje domácích i mezinárodních setkání modelářů těchto měřítek a od roku 2012 pořádá každoročně začátkem června mezinárodní setkání modelářů, majitelů historických parních strojů a historických autobusů pod názvem “Parní Olympia”. V neposlední řadě pořádá Společnost Moravských Parkových Drah také odborné přednášky, exkurze a zájezdy pro své členy a příznivce.

Pokud byste chtěli rozšířit naše řady, neváhejte nás kontaktovat na klubovém mailu, který je uveden v oddíle Kontakty, nebo se za námi zastavte osobně v kterýkoli provozní den parkové dráhy. Prosíme však, kontaktujte nás v případě zájmu o setkání předem na E-mailu / Facebooku (viz Kontakty), aby se vám někdo měl čas věnovat 🙂 Všechny provozní dny naleznete v Kalendáři akcí.

Skupinové fotografie
Stanovy klubu

čl. 1
Základní ustanovení

1) Společnost moravských parkových drah (dále jen S.M.P.D. či sdružení) je dobrovolným samosprávným sdružením fyzických osob, které se v souladu s těmito stanovami zabývají železničním modelářstvím v těchto odvětvích:

a) zahradní modelová železnice (modely velikosti 1 a 2)

b) parková modelová železnice (modely velikosti 5 a 7, popřípadě větší)

2) S.M.P.D. působí na území České republiky.

3) Sídlo S.M.P.D.: U Dálnice 777, 664 42 Modřice, Česká republika.

4) S.M.P.D. je samostatnou právnickou osobou dle zákona č. 83/1990 Sb.

 

čl. 2
Poslání a cíle S.M.P.D.

1) Hlavním smyslem činnosti S.M.P.D. je provoz železničních modelů s personální obsluhou na stabilním nebo mobilním kolejišti a předváděcí provoz modelů velikosti 1 a 2 na mobilním kolejišti.

2) Budování a údržba stabilního kolejiště (parkové dráhy).

3) Účast na výstavách a specializovaných srazech modelářů na území České republiky i v zahraničí.

4) Popularizace železničního modelářství, zejména v oblasti supervelkých měřítek a modelů s personální obsluhou, pro jeho další rozvoj.

5) Pořádání a organizace specializovaných srazů modelářů a provozovatelů modelů a strojů s parním pohonem a modelů s personální obsluhou.

6) Konstrukce, stavba, údržba a opravy modelových vozidel.

7) Vydávání odborných publikací a propagačních materiálů s modelářskou a dopravní tématikou.

8) Pořádání odborných přednášek, exkurzí a zájezdů pro své členy a příznivce.

 

čl. 3
Vznik členství

1) Členem S.M.P.D. se může stát každý zletilý občan České republiky nebo i cizí státní příslušník, který vysloví souhlas se zněním stanov jehož členství bylo schváleno výborem S.M.P.D.

2) Občan ČR starší 15 let a mladší 18 let se může samostatně podílet na činnosti S.M.P.D. jako čekatel na základě souhlasu jeho zákonných zástupců.

3) Dítě mladší 15 let se může podílet na činnosti S.M.P.D. jen za současné účasti rodičů nebo zákonných zástupců, členů S.M.P.D.

4) Členství v S.M.P.D. vzniká schválením výboru po podání členské přihlášky a zaplacení zápisného a zaplacením členského příspěvku, pokud tyto stanovy neurčují další podmínky. Zaplacení ročního členského příspěvku je podmínkou členství v S.M.P.D.

5) Výbor je povinen projednat nové přihlášky a rozhodnout o nich nejpozději na svém nebližším pravidelném zasedání.

6) Členství v S.M.P.D. se ročně obnovuje zaplacením členského příspěvku, splatného do 31. prosince předcházejícího roku. Výši příspěvku, jakož i zápisného, určuje na následující kalendářní rok výroční schůze S.M.P.D. U nově přijatých členů je členský příspěvek na příslušný rok splatný bezprostředně po schválení členství podle odst. 4).

7) Zápisné je splatné při podání přihlášky, v případě neschválení této přihlášky výborem se zápisné vrátí.

8) Čekatelský roční příspěvek činí polovinu členského příspěvku.

9) Každému členu S.M.P.D. vydá výbor S.M.P.D. členský průkaz.

10) Další ustanovení se použijí přiměřeně na čekatele členství v S.M.P.D.

 

čl. 4
Zánik členství

1) Členství v S.M.P.D. zaniká:

a) vystoupením,

b) úmrtím,

c) vyloučením,

d) vyškrtnutím,

e) zánikem S.M.P.D.

1a) Člen může svým dobrovolným rozhodnutím vystoupit z S.M.P.D., a to písemným vyrozuměním doručeným výboru S.M.P.D.

1b) Členství v S.M.P.D. zaniká též dnem úmrtí člena.

1c) Výbor S.M.P.D. vyloučí člena, který hrubým způsobem porušil stanovy S.M.P.D. nebo jednal proti zájmům S.M.P.D. Člen, který má být takto vyloučen, musí být vyzván, aby se dostavil k projednání této záležitosti na výborovou schůzi nebo se písemně k návrhu na vyloučení vyjádřil. Nedostaví-li se k projednání na výborovou schůzi bez omluvy či se bezdůvodně písemně k návrhu na vyloučení nevyjádří do termínu konání schůze výboru, která měl projednání této věci v programu, je výbor oprávněn rozhodnout o vyloučení i bez projednání. Vyloučený člen se může proti rozhodnutí o vyloučení odvolat k mimořádné členské schůzi ve lhůtě do 15 dnů od rozhodnutí výboru, ta je povinna jeho odvolání do 60ti dnů od doručení odvolání. Od projednání návrhu na vyloučení lze upustit, byla-li věc pravomocně rozhodnuta soudem.

1d) Členství zaniká vyškrtnutím po nezaplacení členského příspěvku ve stanovené lhůtě dle čl. 3 stanov.

1e) Členství zaniká současně s eventuálním ukončením činnosti S.M.P.D.

2) Rozhodnutí o zániku členství dle čl. 4, odst. 1 písm. c), d), e) musíbýt učiněno písemně a doručeno osobně či poštou.

 

čl. 5
Práva a povinnosti člena S.M.P.D.

1) Člen S.M.P.D. má právo zejména:

a) účastnit se akcí pořádaných S.M.P.D.

b) využívat výhod poskytovaných S.M.P.D. svým členům

c) účastnit se členských schůzí

d) uplatňovat své názory, kritiku a návrhy

e) od 18 let věku hlasovat, volit a být volen do výboru S.M.P.D., revizní komise a event. dalších specializovaných komisí či sekcí, pokud budou v souladu s těmito stanovami zřízeny.

2) Člen S.M.P.D. má zejména následující povinnosti:

a) dodržovat stanovy a závazná rozhodnutí orgánů S.M.P.D.

b) odpovědně vykonávat svěřené funkce

c) přispívat ke stálému zlepšování činnosti S.M.P.D. a aktivně se na ní podílet

d) nepoškozovat jméno a pověst S.M.P.D.

e) včas a řádně platit příspěvky S.M.P.D.

f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek S.M.P.D.

g) propagovat S.M.P.D. a získávat pro S.M.P.D. informace a majetek.

 

čl. 6
Orgány S.M.P.D.

1) Orgány S.M.P.D. tvoří:

a) členská schůze

b) výbor

c) specializované komise či sekce zřízené členskou schůzí.

 

čl. 7
Členská schůze

1) Nejvyšším orgánem S.M.P.D. je členská schůze. Členská schůze se může konat jako výroční členská schůze (dále jen výroční schůze) či mimořádná členská schůze (dále jen mimořádná schůze). Členská schůze je tvořena všemi členy S.M.P.D. staršími 18 let. Výroční schůzi svolává jednou za rok výbor S.M.P.D. v měsíci únoru. Mimořádnou schůzi svolá výbor S.M.P.D. do 30 dnů po obdržení žádosti minimálně třetiny členů, dále na žádost revizní komise či na základě rozhodnutí výboru. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není dále stanoveno jinak.

2) Členská schůze:

a) schvaluje nové stanovy, jejich změny, doplňky a symboliku S.M.P.D.

b) určuje výši zápisného a členského příspěvku

c) schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření S.M.P.D. za uplynulý rok a schvaluje plán činnosti a rozpočet na rok následující

d) projednává zprávy revizní komise

e) volí a odvolává členy výboru, revizní komise a event. dalších specializovaných komisí a sekcí. Určuje současně počet členů výboru a komisí a délku jejich volebního období

f) hodnotí a kontroluje práci výboru a ukládá mu formou usnesení úkoly

g) schvaluje jednací a volební řád členské schůze

h) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru S.M.P.D.

i) rozhoduje o nakládání s majetkem S.M.P.D.

j) rozhoduje o zrušení či změně S.M.P.D., a to dvoutřetinovou většinou přítomných členů

3) Členskou schůzi svolává písemně výbor S.M.P.D. nejméně 21 kalendářních dnů před jejím konáním. V pozvánce je výbor povinen oznámit návrh programu jednání schůze.

 

čl. 8
Výbor S.M.P.D.

1) V době mezi zasedáním členské schůze řídí činnost S.M.P.D. výbor zvolený členskou schůzí. Výbor má tři členy a je volen členskou schůzí na dobu pěti let. Výbor rozhoduje a přijímá usnesení ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi nebo revizní komisi.

2) V čele výboru stojí jeho předseda, který zastupuje výbor v období mezi jeho zasedáním. Předseda je oprávněn jednat jménem S.M.P.D. ve všech věcech. V nepřítomnosti předsedy jedná jménem S.M.P.D. místopředseda.

3) Výbor svolává jeho předseda nejméně jednou měsíčně. Mimořádná zasedání výboru svolává předseda, požádají-li o to alespoň dvě třetiny členů výboru, revizní komise nebo na základě vlastního rozhodnutí.

4) Výbor přijímá rozhodnutí a usnesení, pokud je přítomna alespoň polovina jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy. K přijetí návrhu je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda nebo místopředseda jej zastupující. Výbor je za všechna svá rozhodnutí a usnesení odpovědný členské schůzi.

5) Uvolní-li se během funkčního období místo některého člena výboru, může výbor dalšího člena kooptovat. Kooptovat je možno maximálně jednu třetinu členů výboru. Jinak je výbor povinen svolat mimořádnou schůzi, na které budou zvoleni noví členové výboru.

6) Výbor může zřídit své pomocné komise.

7) Jednání za sdružení:

Jménem S.M.P.D. jednají vždy dva členové výboru, a to vždy předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda) spolu s dalším členem výboru. V běžných věcech při zajišťování činnosti sdružení, kterými se zavazuje sdružení k závazkům do výše 5.000 Kč je oprávněn jednat předseda samostatně. O všech takto činěných úkonech je povinen informovat výbor na jeho nejbližší schůzi. Podepisování písemných úkonů za sdružení se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis osoby oprávněné jménem sdružení jednat s uvedením svého jména a funkce.

8) Výbor projednává návrhy a zprávy revizní komise nejdéle do šesti týdnů od jejich podání a přijímá k nim opatření.

 

čl. 9
Revizní komise

1) Revizní komise S.M.P.D. dohlíží nad zákonností opatření výboru a dalších složek S.M.P.D., jejich souladu se stanovami a jinými právními předpisy. Revizní komise též kontroluje hospodaření S.M.P.D.

2) Revizní komise je tříčlenná, zvolená členskou schůzí a ze svého středu volí předsedu revizní komise. Členství v revizní komisi je neslučitelné s funkcemi a členstvím v jiných orgánech S.M.P.D. a jeho zařízeních. Členové revizní komise vykonávají svoji činnost nezávisle na členské schůzi, výboru a jiných komisích.

3) Revizní komise zejména:

a) kontroluje nejméně jednou ročně hospodaření S.M.P.D., dodržení rozpočtu a správnost finančních operací

b) kontroluje plnění usnesení a rozhodnutí orgánů S.M.P.D.

c) upozorňuje orgány S.M.P.D. na zjištěné nedostatky a navrhuje nápravu

d) na členské schůzi se vyjadřuje ke zprávám o hospodaření, o činnosti a k pokladní zprávě.

4) V naléhavých případech, kdy došlo k rozporu mezi revizní komisí a výborem, který se nepodařilo těmto dvěma orgánům vyřešit, může revizní komise svolat mimořádnou schůzi.

5) Členy revizní komise nelze kooptovat. Pokud klesne počet členů revizní komise na polovinu musí předseda revizní komise svolat mimořádnou schůzi k provedení nové volby členů revizní komise.

 

čl. 10
Hospodaření a majetek S.M.P.D.

1) Zdrojem finančního zabezpečení S.M.P.D. jsou především členské příspěvky, zápisné, výnosy z pořádaných akcí S.M.P.D., dary, odkazy a subvence, úroky a další výnosy.

2) Veškeré výnosy z činnosti S.M.P.D. jsou určeny pro činnost S.M.P.D. a neslouží podnikání za účelem dosahování zisku.

3) Finanční zdroje eviduje a obhospodařuje v souladu s platnými zákony a předpisy pokladník jako člen výboru, který s nimi nakládá podle plánu činnosti S.M.P.D. a s vědomím výboru. O způsobu a výši uložení volných finančních prostředků rozhoduje výbor. Evidenci příjmů a výdajů vede pokladník. O finančním hospodaření a pokladních operacích předkládá pokladník zprávu výroční schůzi.

4) O nabývání a pozbývání movitého majetku rozhoduje výbor. Výroční schůze rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku.

5) S.M.P.D. neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

6) V případě zániku S.M.P.D. provede výbor majetkové vypořádání.

 

čl. 11
Závěrečná ustanovení

1) S.M.P.D. může zaniknout dle čl. 7 odst. 1 písm. j) těchto stanov a dále na základě rozhodnutí učiněného dle obecně závazného právního předpisu. V případě zániku S.M.P.D. se provede majetkové vypořádání dle čl. 10 odst. 6 stanov do šesti měsíců.

2) Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy i čekatele členství v S.M.P.D. a mohou být měněny jen se souhlasem dvoutřetinového počtu členů přítomných na členské schůzi a nabývají účinnosti dnem registrace odsouhlasených změn.

3) Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem S.M.P.D. dne 18. 11. 2009 a nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Přihláška

Přihlášku ke členství ve Společnosti Moravských Parkových Drah si můžete stáhnout v souboru prihlaska.pdf ve formátu PDF zde

Přihlášku ke členství ve Společnosti Moravských Parkových Drah si můžete stáhnout v souboru prihlaska.doc ve formátu DOC zde

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete elektronickou poštou na adresu klubu: info@smpd.cz

Klubový intranet

Klubový intranet je určený pro interní sdělení a interní dokumenty.
Mají do něj přístup pouze registrovaní členové klubu na základě uživatelského jména a hesla.